Reklamační řád společnosti Kafkaplus s.r.o.

Tento reklamační řád se vydává pro účely vyřizování práv z odpovědnosti za vady ze vztahů mezi firmou „Kafkaplus“ a jejími odběrateli. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Společnosti Kafkaplus s. r. o. v platném znění.

I. Pojmy

 1. Odběratelem se rozumí kupující ve smyslu VOP.
 2. Odpovědností za vady se rozumí:
  a) odpovědnost za množství dodaného zboží, nebo
  b) odpovědnost za kvalitu dodaného zboží.
 3. Reklamace je jednostranný písemný právní úkon odběratele směřující k uplatnění práv z odpovědnosti firmy Kafkaplus za vady.
 4. Převzetím zboží je okamžik potvrzení dodacího listu odběratelem, nebo dopravcem, kterým stvrzuje shodu počtu balíků s čísly uvedenými v příslušných dodacích listech.
 5. Reklamačním listem se rozumí dokument vydávaný firmou Kafkaplus.
 6. Vadami zjevnými při převzetí (dále jen „zjevné vady“) se rozumí:
  a) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím zboží uvedeným na dodacím listu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn titulů, nebo
  b) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím balíků uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků skutečně převzatých.

  Vadami podle písm a) a b) není rozpor mezi množstvím zboží dodaným a objednaným, pokud nebyl zjištěn rozpor v těchto ustanoveních uvedený. V takovém případě se plnění firmy Kafkaplus považuje za dílčí. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, to je vady, které v okamžiku převzetí nesporně existovaly, avšak odběratel je nemohl zjistit ani vynaložením veškerého úsilí.

II. Práva a povinnosti

 1. Firma Kafkaplus odpovídá za množství a kvalitu zboží, tedy za to, že zboží je co do množství a kvality totožné se zbožím, které odběratel objednal.
 2. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje odběratel reklamací.
 3. Odběratel musí učinit reklamaci bez odkladu poté, co vadu zjistí, pokud není dále stanoveno jinak.

III. Zjevné vady

 1. Odběratel je povinen při převzetí zboží provést prohlídku zboží vedoucí k odhalení zjevných vad. Pokud je odběrateli doručeno takové množství zboží, že je pro něho neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je povinen provést statistickou kontrolu zboží. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10 % převzatého zboží (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly je provedena kontrola celého množství. Obsahuje-li statistický vzorek více než 50 % výrobků se zjevnými vadami, je odběratel oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace přesahující 50 % množství dodaného zboží neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace zboží v množství nad 10 % dodaného objemu zboží, pokud odběratel při převzetí a provedení statistické přejímky neuvedl vady zboží v množství přesahujícím tuto hodnotu.
 2. Pro uplatnění práv ze zjevných vad je odběratel povinen reklamaci řádně a nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží doručit firmě Kafkaplus. Řádným doručením se rozumí písemné, faxové nebo elektronické sdělení (pro posouzení včasnosti reklamace je rozhodující doručení reklamace na přístroj firmy Kafkaplus), jehož obsahem musí být: číslo dodacího listu, číslo objednávky a předmět reklamace.
 3. Reklamace se vyřizuje podle možností firmy Kafkaplus poskytnutím nového odpovídajícího plnění nebo dobropisováním ceny nedodaného nebo vadného zboží.Pokud firma Kafkaplus poskytla odběrateli nové plnění a teprve poté vyšly najevo skutečnosti, pro které by nemohla být reklamace uznána, provede dodatečné vyúčtování kupní ceny nového plnění.

IV. Skryté vady

 1. Odběratel zapisuje skryté vady do reklamačního listu, který musí obsahovat:a) označení odběratele,b) označení vadného výrobku s uvedením názvu,c) označení množství vadného výrobku,d) popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje,e) jméno, adresu a podpis zákazníka, který reklamaci uplatnil,f) datum prodeje reklamovaného výrobku,g) datum reklamace,h) podpis odběratele.
 2. Reklamace skrytých vad vyřizují zástupci firmy Kafkaplus na místě převzetím řádně vyplněného reklamačního listu.
 3. Skryté vady se vyřizují dle volby firmy Kafkaplus:a) výměnou vadného zboží za bezvadné nebob) vrácením (dobropisováním) ceny vadného zboží oproti jeho vrácením odběratelem neboc) opravou vady zboží.d) slevou z ceny zboží formou dobropisuPokud není rozhodnutím firmy Kafkaplus stanoveno jinak, bude se za podstatné porušení povinností firmy Kafkaplus považovat pouze případ, že jednotlivé zboží má současně nejméně 3 vady nebo se tatáž vada, která byla již dvakrát opravována, vyskytne potřetí. V takovém případě je firma Kafkaplus povinna dle své volby vadné zboží vyměnit za bezvadné nebo dobropisovát odběrateli cenu vadného zboží.

V. Společná ustanovení

 1. Předpokladem vyřízení reklamace je uznání reklamace firmou Kafkaplus. Pokud není dále uvedeno jinak, okamžik poskytnutí nového plnění je rovněž okamžikem uznání reklamace.
 2. Firma Kafkaplus neuzná reklamaci, která nebyla provedena včas nebo která je provedena o vadě, jež nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží odběratelem.
 3. Firma Kafkaplus dále vylučuje z rozsahu své odpovědnosti tyto vady, na něž se nevztahují práva z reklamace: – vady obalu výrobku reklamované později než při předání a převzetí- mechanické poškození výrobku kupujícím, zejména poškrábání či jiné mechanické poškození- nečistoty u zboží označeného nálepkami s cenami jiných osob- veškeré další vady uplatněné kupujícím, pokud je zřejmé, že při převzetí zboží nemohly existovat.
 4. Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese firma Kafkaplus.
 5. Tento reklamační řád platí ode dne jeho vydání do jeho zrušení nebo do vydání reklamačního řádu s pozdějším datem.
 6. V dalším se reklamační řízení posuzuje podle obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku v platném znění.

  V Bynovci, dne 1. 4. 2008