Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kafkaplus s. r. o.

Kafkaplus s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25435.


Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává společnost Kafkaplus s. r. o. se sídlem Bynovec 137, 405 02 Děčín II (dále jen „firma Kafkaplus“), IČ: 273472273, DIČ: CZ273472273 jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.
 2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem Podmínek, nebo na jakémkoli jiném dokumentu, nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito Podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že Podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje.
 3. Tyto Podmínky platí i v případě, že firma Kafkaplus sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro agenturní dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté.
 4. Odběratel vystavením objednávky potvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami firmy Kafkaplus seznámil a akceptuje tyto Podmínky beze zbytku.

I. Použité pojmy a termíny

 1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami vystaví firmě Kafkaplus objednávku.
 2. Plněním se rozumí zboží dodávané firmou Kafkaplus v souladu s jejím předmětem podnikání.
 3. Zbožím se rozumí výrobky. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.
 4. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího učiněný vůči firmě Kafkaplus s cílem obdržet od ní plnění.
  podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:
  a) jméno a příjmení u fyzických osob či obchodní firma kupujícího,
  b) u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u právnických osob sídlo kupujícího,
  c) dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b),
  d) IČ a DIČ kupujícího,
  e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,
  f) druh zboží a jeho množství,
  g) označení zboží podle nabídky firmy Kafkaplus,
  h) podpis kupujícího, popř. statutárního orgánu nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat, včetně vypsání jeho jména.
  i) výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly firmě Kafkaplus předloženy dříve.

  Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je firma Kafkaplus oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla doručena.

  Firma Kafkaplus si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou objednávku, nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je firma Kafkaplus oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.

  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním firmou Kafkaplus v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu.
 5. Dodávkou či splněním firmou Kafkaplus (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.
 6. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem firmy Kafkaplus, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.
 7. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III Podmínek.
 8. Termín splatnosti je den, který určila firma Kafkaplus a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet firmy Kafkaplus nebo uhrazena firmě Kafkaplus v hotovosti.

II. Dodací podmínky

 1. Předmětem koupě je zboží dodávané firmou Kafkaplus. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle nabídky firmy Kafkaplus.
 2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí písemnou formou, faxem, formou přenosu dat po síti internet nebo telefonicky. V případě objednávky jinou než písemnou formou si firma Kafkaplus vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.
 3. Firma Kafkaplus je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči společnosti Kafkaplus s. r. o. splatné ke dni vystavení objednávky.
 4. Převzetí zboží kupující potvrdí zaměstnanci firmy Kafkaplus na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s podpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.
 5. Pokud kupující nesdělí firmě Kafkaplus jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres firma Kafkaplus může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.
 6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat firmu Kafkaplus o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje firmu Kafkaplus jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.
 7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla faktura. V případě, že dodací doklad bude firmou Kafkaplus vystaven zvlášť, musí být k faktuře připojen dodatečně.

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je stanovena písemnou nabídkou a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupní cena zahrnuje veškeré výdaje firmy Kafkaplus spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů.
 2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění).
 3. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:
  a) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  b) datum splatnosti,
  c) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny,
  d) uvedení celkové ceny bez DPH,
  e) základní nebo sníženou sazbu DPH nebo sdělení o osvobození,
  f) uvedení celkové částky k úhradě,
  g) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ,
  h) evidenční číslo dokladu.
 4. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je firma Kafkaplus oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně a smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je firma Kafkaplus oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vracení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu firmy Kafkaplus nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

IV. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem firmy Kafkaplus, který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Pro zveřejnění Reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejná ustanovení o zveřejnění těchto Podmínek.
 2. Záruční doba počíná běžet dnem předání zboží kupujícímu, nebo prvnímu dopravci. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží.

V. Ostatní ustanovení

 1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
 2. Zboží je určeno pro prodej na území České republiky a kupující není oprávněn je bez předchozího písemného souhlasu firmy Kafkaplus exportovat. Při porušení této povinnosti je firma Kafkaplus oprávněna od této smlouvy odstoupit.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za firmu Kafkaplus. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce firmy Kafkaplus nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

V Bynovci, dne 2. 4. 2008, Jan Kafka, v.r.